VİDEO

Endokrin Kursu Sunumları

Totale yakın tiroidektomi yapılabilir mi? (Belma Koçer)

KONSENSUS PANELİ: Endokrinolojide Konsensuslar Çözüm müdür? Çözümsüzlük müdür?

Tam olmayan tiroidektomide saptanan medüller kanser (Gökhan İçöz)

Boyun diseksiyonunda kullanılan kesiler (İlknur Kepenekçi)

BRAF pozitif papiller kanser (Özer Makay)

YANDAŞ KARŞIT “Nodüler guatrda total tiroidektomi en iyi tercihtir.”

YANDAŞ KARŞIT “Nodüler guatrda total tiroidektomi en iyi tercihtir.”

KONFERANS “Tiroid İİAB’de Tanı Koydurucu Yeni Belirteçler ve Tanı Kesinliğine Katkıları” (Semen Önder)

Lateral boyun diseksiyonunda hangi kompartmanlar çıkarılmalı ? (Betül Bozkurt)

GÜNCELLİK KONFERANSI “lgG4 aracılıklı hastalıklar ve troid bezi” (Murat Faik Erdoğan)

MULTİDİSİPLİNER SEMPOZYUM “Her Disiplinin Kendi Gözüyle Hipertiroidi”

MULTİDİSİPLİNER SEMPOZYUM “Her Disiplinin Kendi Gözüyle Hipertiroidi”

Santral boyun diseksiyonunda tüm kompartmanlara giriyormuyuz? (Serap Erel)

Minimal invazif paratiroidektomi Serkan Teksöz

MULTİDİSİPLİNER SEMPOZYUM “Her Disiplinin Kendi Gözüyle Hipertiroidi”

İYİ KLİNİK UYGULAMA PANELİ “Nodüler Guatr; Hastalık mı? Durum mu?”

PROFESYONEL FORUM “Hasta Deneyimi: Hastalık Yoktur, Hasta Vardır!”

Primer hiperparatiroidi (Beyza Özçınar)

Odaklanmış paratroid cerrahisi (Bülent Citgez)

İkincil grişimler (Candaş Erçetin)

Lokal ileri evre tiroid kanseri (Fatih Tunca)

Endokrin cerrahi olgularda tuzaklar (Fırat Tutal)

Morbit obezite cerrahisi (Haluk Recai Ünalp)

santral boyun diseksiyonu (İbrahim Özemir)

Sol adrenalektomi (İsmail Cem Sormaz)

Paratiroid karsinomu (Kuzey Aydınuraz)

İntratorasik paratiroid adenomları (Mehmet Erikoğlu)

Dissektör sinir monitör teknolojisinin avantajları (Mehmet Hacıyanlı)

Sekonder hiperparatiroidi'de tanı ve tedavi (Mehmet Uludağ)

MOLL ile ikincil boyun cerrahisi (Nihat Aksakal)

KARŞIT “Refrakter Graves Hastalığının Tedavisi Cerrahidir”

YANDAŞ “Refrakter Graves Hastalığının Tedavisi Cerrahidir”

IONM da tam sinyal kaybının geri dönüşü (Özlem Gür)

“Baş-Boyun Endokrin Hizmetlerinde Hasta Bakımı Yolu: Darboğazlar ve Çözüm Yolları”

“Tanı ve Tedavide İstenmeyen Olay: Kaçınılmaz Mıdır?”

Sağ adrenalektomi (Serkan Sarı)

Lateral boyun diseksiyonu (Ümit Uğurlu)

Gastrik bypass (Yaşar Özdenkaya)

Paratiroidektomi (Bülent Citgez)

Enerji cihazları ile tiroidektomi (Candaş Erçetin)

Santral Diseksiyon (İbrahim Ali Özemir)

Total tiroidektomi gerekli mi (Belma Koçer)

Posterior adrenalektomi (Selçuk Mercan)

Robotik Adrenalektomi (Cem Dural)

Tiroid kanserinde optimal tedavi (Yasemin Giles)

SILS Adrenalektomi (Fatih Tunca)

Obezite Cerrahisi (Haluk Recai Ünalp)

Sol Adrenalektomi (Manuk Manukyan)

Paratiroid Cerrahisinde Standart Boyun Eksplorasyonu (Feyzullah Ersöz)

Adrenalektomide Güçlükler (Nihat Aksakal)

selcuk ozarmagan tarihçe

Posterior adrenalektomi (Selçuk Mercan)

Robotik Adrenalektomi (Cem Dural)

Tiroid kanserinde optimal tedavi (Yasemin Giles)

İkincil girişimler (Ahmet Dağ)

Lateral boyun diseksiyonu nasıl yapılmalı (Betül Bozkurt)

Sinir monitörizasyonu (Bülent Güngör)

İİAB'de foliküler neoplazm karmaşası (Hasan Aydede)

Pankreas endokrin tümörleri (Köksal Bilgen)

Endokrinolojide konsensuslar çözüm müdür? çözümsüzlük müdür? (Mehmet HACIYANLI, Gürhan SAKMAN, Göktürk MARALCAN, Müfide AKÇAY, Eda ERTÖRER, Çağlar ÇAKIR, Umut ELBOĞA, Artür SALMASLİOĞLU)

Nüks tiroid kanserilerinde boyun diseksiyonu (Mehmet Erikoglu)

Santral diseksiyon tekniği (Serap Erel)

Plonjan guatr (Sibel Özkan Gürdal)

Ameliyatta bulunamayan paratiroid (Seher Demirer)

Adrenal kitlelerin yönetimi (Serkan Teksöz)

Sleeve gastrektomi'de ip uçları, Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı

Ne zaman ne kadar cerrahi (Gökhan İçöz)

DTK'de neyi fazla yapıyoruz (TSH supresyonu) (Mesut Özkaya)

DTK'de neyi fazla yapıyoruz (santral diseksiyon) (Özer Makay)

DTK'de neyi fazla yapıyoruz (RAI tedavisi) (Ebru Yılmaz)

Subklinik tiroid hastalıkları (Ayşe Sertkaya Çıkım)

Ustalık isteyen hipertiroidi tedavisi (Yasemin ŞANLI, Özlem Soyluk BİRİCİK, Günay GÜRLEYİK, Ayşe Kubat ÜZÜM, Nurdan GÜL)

Her yönüyle tirotoksikoz (Yasemin ŞANLI, Özlem Soyluk BİRİCİK, Günay GÜRLEYİK, Ayşe Kubat ÜZÜM, Nurdan GÜL)

Asemptomatik hiperparatiroidi (Türkay KIRDAK, Mesut ÖZKAYA, Ferit TANERİ, Ayşe Kubat ÜZÜM, İnan ANAFOROĞLU)

Adrenal insidentalomada ne zaman nasıl cerrahi (İsmail Cem Sormaz)

Total tiroidektomi (Günay Gürleyik)

Larengeal sinir anatomisi (Emin Gürleyik)

Can sıkıcı durumlar-Anaplastik karsinom (Beyza Özçınar)

Uluslararası yayın kalitesini arttırmak için yapılması gerekenler (Can ATALAY, Öner MENTEŞ, Bahadır M. GÜLLÜOĞLU, Nuh Zafer CANTÜRK)

Selçuk Özarmağan için yapılan tören (Yeşim Erbil, Gürbüz Erdoğan)

Açılış konuşması (Selçuk Özarmağan)

DTK'de neyi fazla yapıyoruz (Cerrahi) (Gökhan İçöz)

Bireyselleştirilmiş tiroid kanseri tedavisi (Murat Faik Erdoğan)

Görüntülemede yenilikler

Patolojide Yenilikler

Medikal Tedavi Ne Zamana Kadar

Tiroid Cerrahisinde Frozen Gerekli midir?

Papiller Mikrokarsinomda Takip

İyi Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Tamamlayıcı Cerrahinin Yeri

Tiroid Malignitelerinde Moleküler Belirteçler Çığır Açıyor mu?

Zor Tiroid Olguları ile Baş Etme

Endokrin Hastalıklarında Sağlık Hizmetlerinde Kalite

Adrenal Hastalıklarında Zoru Kolay Yapma

Boyun Endokrin Cerrahide Video Endoskopik Cerrahinin Geleceği Var mıdır?

Paratiroid Cerrahisinde İntraoperatif Yardımcılar Şart mıdır?

Primer Hiperparatiroidi

Tiroidektomi komplikasyonlarının yönetimi

Tiroiditler

Tiroid kanserinde cerrahi tedavi

Sürekli vagal monitörizasyon

Subklinik Cushing

Paratiroid cerrahisinde değişimler

Olgularla hatalar ve doğrular

Papiller tiroid kenserinde tedaviye direnç

Sinir monitörizasyon teknikleri

Medüller karsinom

Obezite cerrahisi

Laparoskopik adrenalektomi tekniği

Olgularla adrenal kitlelere yaklaşım

Graves ve MNT guatrda tedavi seçenekleri

Tiroid cerrahisinde alternatif yöntemler

Sekonder PHT

Hızlı PTH ölçümü

Paratiroid Hastalıklarında Cerrahi Tedavi

Cerrahide Malpraktis

Tiroid Nodüllerine Yaklaşım

Pankreas Endokrin Tümörleri

Hipokalsemi

Komplikasyonlar

Sinir Monitorizasyonu

Sinir Monitörizasyonu

Jinekomasti (JM): Endokronolojik açıdan değerlendirme

Adrenal Kasinom

Intraopeeratif Monitorizasyon

Ektopik ACTH

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Paratiroid Sintigrafi

Tiroid Kanserinin Moleku?ler Patogenezi

İnsidental Medüller Kanser

Geç Başlangıçlı Kongenital Adrenal Hiperplaziler

Tiroid Kanseri Zor Vakalar Bölüm 2

Diyabet Tedavisinde Yeni Açılımlar

Hipofiz Tümörlerinde Yeni Tedavi Seçenekleri

Nüks Nodüler Guatr Cerrahi Tedavi

Notes

Tiroid Kanserinde Lenf Diseksiyonu

Geçmişten Günümüze Tiroid Cerrahisi

Preoperatif / Peroperatif Endokrin Hasta Hazırlığı

Obezitenin Cerrahi Tedavisi

Tiroid Papiller Mikrokarsinoma Multidisipliner Yaklaşım

Nöroendokrin Tümörlerde Cerrahi Tedavi

Nüks Nodüler Guatr

Olgularla Us

Tiroid Kanseri Zor Vakalar - Bölüm 1

Feokromasitoma Multidisipliner Yaklaşım

Adrenal Kaynaklı Cushing

Medüller Tiroid Kanseri

Dünyada Primer Hiperparatiroidi

Tamamlayıcı Tiroidektomi

Hirsutizm Tanı ve Tedavisi

İyod Proflaksisi

Laproskopik Sleeve

Korteks Koruyucu Adrenalektomi

Endokrin Hastalıklarda Endotel Fonksiyonları

Primer Adrenal Karsinom - Türkiye Ön Çalışması

Hipertiroidi Tedavisinde Zorluklar

Tiroid Nodüllerine Yaklaşım

Laparoskopik Adrenalektomi

Diyabetik Ayak

Elastosonografi Esasları

Laboratuvardan Ameliyat Masasına Tiroid Kanseri

Sekonder HPT - Sintigrafik Görüntüleme

Reoperatif Paratiroid Cerrahisi

Adrenal Hastalıklarda Preoperatif Hazırlık

Primer Hiperaldosteronizm (Conn Sendromu)

Feokromasitoma Yaklaşımda Nükleer Tıp Yöntemleri

Bilateral Adrenal Kitleler

Tiroidektomi Komplikasyonları

Tiroid Nodüllerine Yaklaşım

Cushing Sendromuna Multidisipliner Yaklaşım

Paratiroid Cerrahisi

Ülkemizde Hiperparatiroidi

İnsülinoma

Paratiroidektomi

Hiperkalsemi Ayrıcı Tanısı

Jinekomastiye Endokrin ve Cerrahi Yaklaşım

Feokromasitoma Multidisipliner Yaklaşım

Diyabetik Ayak

Foliküler Lezyonlarında Frozen Inceleme

Papiller Kanserde Santral Kompartman Nüksü

Tiroid Kanserinde Prognostik Faktörler

Hipertiroidinin Medikal Tedavisi

Cushing Sendromuna Multidisipliner Yaklaşım

Obezite Tedavisinde Yenilikler

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hiperparatiroidi

Subklinik Tiroid Hastalıkları

Hiperaldosteronizm

Adrenal Kitlelere Yaklaşım

Diyabet ve Cerrahi

Tiroid Kanseri Zor Vakalar

Premenapozal Osteoporoz

Hipofiz Cerrahisi

Hızlı Parathormon

Papiller Mikrokarsinom ve Cerrahi Tedavisi

Adrenal Kanserler Özellikler, Teşhis, Yaklaşım Medikal Tedavi

Asemptomatik Hiperparatiroidi

Tiroid Kanseri Zor Vakalar

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hiperparatiroidi

Papiller Mikrokarsinomlarına Yaklaşım

Sekonder HPT- Endikasyonlar

Tiroid Nodüllerinde Gri Skala Us

Diyabetik Ayak

Kronik Böbrek Yetmezliği ve Hiperparatiroidi

Robotik Cerrahi

Glukokortikoid Osteoporozu

Asemptomatik Hiperparatiroidi

Tiroid Nodülüne Yaklaşım

Tıbbi Uygulama Hataları

Tiroid Kanseri Tedavisinde Yenilikler

Hiperkalsemi Olgusu

Asimetrik Multinodüler Guatrlara Yaklaşım

Papiller Mikrokarsinomlara Multidisipliner Yaklaşım

Diyabetik Aciller

Osteomalazi Tanı ve Tedavisi

Primer Hiperparatiroidi

Tiroid Nodüllerinde Cerrahi Endikasyonlar

Hipertiroidiye Multidisipliner Yaklaşım

Primer Hiperparatiroidi'de Lokalizasyon Yöntemlerinin Cerrahi Stratejiye Etkisi

Asimetrik Multinodüler Guatrlara Yaklaşım

Obezitede Farklı Cerrahi Yaklaşımlar

Tiroid Nodüllerine Yaklaşımda Disiplinler içi ve Disiplinler Arası Yaklaşım Farklılıkları

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Boyun Diseksiyonu

Medüller Tiroid Kanserlerine Yaklaşım, Herbert Chen

Zor Tiroid, Ashok Shaha

Adrenal Kitleler

Olgu Eşlikli Uzman Görüşleri Oturumu (Henning Dralle)

Hipertiroidi

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAI Tedavisi: Kanıtlar ve Uzman Görüşleri

Güvenli Tiroidektomide İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu: Gerçekten Gerekli Mi?

Diferansiye Tiroid Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi

Subtotal Tiroidektomi Sonrası Tamamlayıcı Tiroidektomi

Olgu Eşlikli Uzman Görüşleri Oturumu

Tiroid Kanserinde Zor Olgular (Clevelant deneyimi)

Gebelikte Tiroid Kanseri

Opere Tiroid Kanseri: Tg Yüksek, Görüntüleme Negatif

İnsidental Medüller Kanser

Profilaktik Santral Diseksiyon Yapalım mı? (Eren Berber)

Endoskopik Boyun Cerrahisi: Kovansiyel Cerrahi Yerine Geçtiğini Gösteren Kanıt Var mı?

Robotik Cerrahi

Endemik Guatrda Cerrahi: Rezeksiyonun Genişliği

İİAB Raporlarının Yorumlanması: Disiplinler Arası İletişim