e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1265

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1054

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1065

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

971

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

931

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

962

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

949

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1131

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1030

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

976

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

991

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

906

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

965

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

964

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1008

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1084

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1029

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

924

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1157

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1043

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

947

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

952

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1016

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

909

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

909

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1009

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

920

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1046

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1199

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1141

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1020

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1164

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1083

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

993

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1066

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1093

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1103

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1050

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1050

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1188

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2535

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1946

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3923

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1953

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1981

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2895

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2307

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2001

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1857

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1907

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1714

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1885

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1777

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1908

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1822

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1992

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2270

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1988

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2080

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1762

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1946

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2155

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2505

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2369

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2074

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2342

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2747

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2579

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2416

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2448

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2156

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2452

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2756

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2594

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2283

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2785

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2589

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2520

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2623

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2603

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2612

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2578

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2356

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2623

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2476

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2585

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2703

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2969

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2544

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2716

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2705

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2544

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2808

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2679

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2991

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2576

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2581

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2840

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1655

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2889

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2523

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2926

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2533

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2459

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2499

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2866

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2864

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3158

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3864

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3051

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2794

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2903

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5013

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4153

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3393

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3817

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3367

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3422

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3309

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3890

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3292

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3109

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5131

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4305

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9354

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4151

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3688

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8756

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3230

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3240

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3145

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5129

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2806

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2991

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4861

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3644

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3468

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3021

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3842