e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1462

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1206

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1242

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1134

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1115

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1134

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1148

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1292

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1200

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1170

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1158

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1076

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1146

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1145

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1202

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1279

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1197

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1077

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1342

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1222

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1110

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1115

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1179

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1070

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1080

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1207

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1097

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1221

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1380

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1345

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1191

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1347

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1237

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1151

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1237

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1248

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1266

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1194

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1200

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1392

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2737

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2202

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4217

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2143

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2219

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3142

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2479

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2171

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2015

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2062

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1883

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2079

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1918

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2055

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

2005

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2184

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2421

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2145

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2311

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1921

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2108

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2367

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2658

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2522

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2215

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2479

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2935

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2783

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2592

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2610

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2319

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2640

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2916

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2757

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2421

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2935

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2747

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2675

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2818

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2762

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2777

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2736

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2495

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2802

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2641

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2731

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2850

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3122

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2694

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2881

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2843

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2731

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2958

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2841

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3148

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2722

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2713

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

3026

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1814

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3058

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2705

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3113

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2688

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2609

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2662

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3082

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3069

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3329

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

4054

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3220

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2965

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3085

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5173

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4358

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3581

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3990

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3518

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3583

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3468

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4067

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3461

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3272

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5320

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4497

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9512

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4343

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3881

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8965

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3386

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3414

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3300

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5453

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2986

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3168

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

5015

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3820

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3614

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3206

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

4021