e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1345

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1119

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1133

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1039

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1011

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1027

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1029

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1198

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1095

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1044

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1058

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

972

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1035

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1035

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1075

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1162

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1094

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

990

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1231

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1105

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1015

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1019

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1082

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

980

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

982

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1083

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

976

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1109

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1262

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1211

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1091

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1243

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1150

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1059

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1134

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1160

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1168

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1116

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1114

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1256

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2625

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2032

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4060

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2036

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2052

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2999

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2366

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2066

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1920

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1969

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1785

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1955

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1837

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1973

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1890

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2064

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2334

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2054

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2172

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1832

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2000

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2235

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2570

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2434

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2131

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2396

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2826

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2655

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2468

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2507

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2223

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2522

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2816

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2656

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2341

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2846

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2651

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2578

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2687

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2672

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2672

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2637

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2410

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2689

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2540

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2645

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2759

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3027

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2602

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2774

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2760

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2609

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2868

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2740

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3055

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2634

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2637

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2905

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1709

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2960

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2588

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2985

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2597

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2521

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2569

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2939

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2946

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3226

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3926

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3123

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2859

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2970

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5078

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4216

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3453

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3879

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3427

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3487

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3373

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3957

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3355

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3177

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5208

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4366

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9417

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4213

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3750

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8824

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3295

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3295

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3201

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5292

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2883

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3067

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4917

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3706

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3527

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3089

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3911