e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1845

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1588

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1640

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1565

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1471

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1512

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1562

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1660

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1542

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1511

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1500

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1469

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1526

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1536

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1551

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1713

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1554

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1434

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1681

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1572

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1442

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1517

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1550

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1420

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1424

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1547

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1447

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1633

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1743

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1718

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1530

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1690

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1554

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1471

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1618

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1595

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1625

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1527

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1541

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1769

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

3053

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2523

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4546

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2507

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2599

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3720

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2761

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2449

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2334

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2399

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2191

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2414

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

2181

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2332

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

2258

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2488

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2721

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2418

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2691

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2220

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2406

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2729

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2967

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2801

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2536

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2756

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

3206

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

3051

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2936

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2920

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2599

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2906

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

3197

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

3085

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2697

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

3218

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

3013

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2943

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

3098

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

3037

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

3055

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

3013

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2752

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

3042

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2903

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

3002

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

3107

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3415

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2966

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

3172

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

3090

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

3015

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

3223

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

3106

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3420

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2990

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2964

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

3276

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

2093

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3307

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2971

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3416

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2949

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2897

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2946

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3369

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3419

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3575

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

4366

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3472

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

3244

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3409

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5495

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4677

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3842

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

4243

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3780

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3939

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3763

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4341

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3776

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3562

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5629

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4777

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9780

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4665

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4169

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

9278

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3628

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3716

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3598

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5801

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3303

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3468

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

5314

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

4066

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3855

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3535

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

4339