e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1095

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

919

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

930

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

838

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

794

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

825

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

806

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

953

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

890

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

835

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

819

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

770

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

841

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

832

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

859

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

894

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

900

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

787

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

992

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

911

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

818

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

817

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

882

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

780

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

757

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

875

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

780

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

914

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1081

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

995

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

888

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1020

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

957

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

870

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

943

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

967

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

974

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

927

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

920

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1056

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2378

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1780

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3665

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1815

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1850

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2628

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2192

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1858

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1727

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1773

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1579

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1748

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1649

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1781

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1687

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1859

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2125

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1864

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1911

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1618

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1823

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1994

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2369

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2233

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1955

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2200

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2605

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2454

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2283

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2308

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2036

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2318

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2623

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2478

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2151

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2653

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2469

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2404

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2497

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2486

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2485

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2459

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2247

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2495

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2365

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2471

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2583

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2838

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2408

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2598

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2582

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2423

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2681

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2563

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2856

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2448

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2464

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2711

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1535

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2774

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2402

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2799

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2418

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2332

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2380

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2728

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2690

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3026

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3729

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2936

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2693

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2774

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4887

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4022

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3278

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3702

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3243

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3285

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3186

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3771

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3156

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2992

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4989

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4186

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9247

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4036

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3568

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8641

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3112

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3119

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3030

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4835

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2670

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2858

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4744

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3513

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3339

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2909

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3718