e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1287

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1069

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1079

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

987

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

947

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

978

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

968

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1146

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1045

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

991

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1006

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

919

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

986

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

984

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1022

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1099

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1043

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

938

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1175

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1057

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

966

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

967

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1033

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

926

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

925

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1026

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

931

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1058

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1209

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1157

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1034

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1185

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1100

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1010

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1084

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1110

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1119

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1062

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1061

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1206

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2557

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1967

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3952

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1975

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1998

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2924

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2323

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2017

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1874

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1924

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1726

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1903

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1791

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1927

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1838

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2011

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2285

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2004

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2105

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1781

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1961

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2174

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2521

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2385

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2086

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2356

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2770

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2605

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2428

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2460

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2169

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2469

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2768

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2606

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2294

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2798

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2606

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2531

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2645

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2620

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2626

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2592

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2369

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2643

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2495

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2601

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2715

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2983

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2558

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2732

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2719

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2564

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2825

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2694

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3005

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2590

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2592

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2855

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1668

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2911

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2541

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2939

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2552

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2478

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2513

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2884

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2885

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3175

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3879

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3068

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2808

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2916

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5028

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4165

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3409

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3832

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3381

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3436

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3325

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3903

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3306

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3125

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5147

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4319

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9370

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4163

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3699

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8770

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3244

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3249

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3161

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5165

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2824

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3010

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4876

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3658

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3480

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3037

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3858