e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

994

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

837

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

845

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

760

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

716

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

745

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

723

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

860

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

808

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

752

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

741

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

685

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

764

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

753

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

778

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

811

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

819

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

712

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

891

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

835

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

741

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

742

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

804

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

703

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

678

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

795

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

704

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

834

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1001

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

923

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

819

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

950

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

886

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

797

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

871

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

898

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

894

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

857

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

848

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

978

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2271

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1704

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3480

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1741

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1773

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2531

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2118

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1780

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1655

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1702

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1506

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1667

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1579

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1707

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1617

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1783

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2053

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1787

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1827

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1547

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1745

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1905

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2290

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2159

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1885

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2122

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2530

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2377

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2209

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2240

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

1965

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2247

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2556

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2405

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2087

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2577

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2399

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2336

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2420

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2419

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2415

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2392

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2177

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2428

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2297

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2398

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2510

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2763

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2338

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2525

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2510

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2353

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2604

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2486

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2788

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2381

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2395

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2637

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1464

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2704

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2330

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2694

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2354

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2266

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2311

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2653

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2595

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2954

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3656

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2866

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2624

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2703

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4814

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3950

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3205

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3630

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3174

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3208

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3117

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3697

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3083

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2920

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4906

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4119

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9180

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3968

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3495

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8565

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3038

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3052

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

2975

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4766

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2614

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2800

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4692

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3456

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3291

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2855

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3663