e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1597

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1322

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1374

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1261

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1236

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1266

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1279

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1416

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1311

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1272

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1275

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1199

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1261

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1286

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1319

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1419

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1313

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1202

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1466

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1344

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1231

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1236

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1301

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1192

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1187

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1336

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1215

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1365

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1500

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1473

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1320

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1462

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1350

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1269

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1371

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1376

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1393

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1301

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1298

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1544

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2855

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2320

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4332

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2273

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2376

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3310

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2576

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2270

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2108

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2168

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1994

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2185

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

2015

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2151

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

2103

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2279

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2528

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2246

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2435

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2026

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2214

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2506

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2751

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2612

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2322

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2578

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

3037

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2883

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2703

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2713

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2421

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2728

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

3019

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2861

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2525

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

3034

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2833

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2775

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2924

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2857

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2885

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2850

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2591

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2890

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2739

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2831

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2947

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3221

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2803

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2982

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2930

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2843

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

3057

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2940

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3245

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2820

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2805

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

3118

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1919

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3150

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2810

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3220

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2783

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2712

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2761

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3195

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3182

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3420

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

4187

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3313

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

3070

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3201

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5290

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4471

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3674

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

4090

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3616

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3698

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3570

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4180

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3555

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3368

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5428

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4607

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9608

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4459

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3986

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

9083

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3481

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3531

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3409

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5574

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3092

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3270

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

5122

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3912

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3706

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3318

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

4157