e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1208

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1006

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1015

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

926

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

880

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

918

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

902

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1082

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

979

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

929

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

932

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

858

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

921

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

918

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

964

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1023

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

983

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

876

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1103

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

996

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

901

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

899

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

969

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

863

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

851

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

962

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

874

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

999

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1161

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1089

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

974

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1113

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1043

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

949

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1020

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1054

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1062

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1008

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1005

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1147

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2476

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1881

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3831

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1903

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1939

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2801

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2268

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1954

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1816

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1862

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1669

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1838

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1736

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1867

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1776

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1943

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2225

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1945

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2019

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1725

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1906

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2104

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2456

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2326

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2035

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2292

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2693

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2542

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2376

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2401

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2119

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2410

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2711

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2554

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2240

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2743

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2549

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2485

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2582

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2568

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2573

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2538

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2324

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2575

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2438

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2546

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2665

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2926

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2499

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2682

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2666

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2503

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2765

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2644

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2942

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2532

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2544

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2797

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1621

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2851

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2484

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2884

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2496

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2424

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2460

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2814

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2805

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3111

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3816

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3009

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2762

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2861

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4972

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4114

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3356

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3781

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3324

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3370

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3269

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3847

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3252

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3072

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5089

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4263

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9322

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4116

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3653

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8723

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3195

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3200

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3107

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4991

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2761

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2944

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4822

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3598

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3430

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2986

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3805