e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1799

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1554

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1603

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1524

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1430

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1473

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1521

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1617

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1502

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1462

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1468

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1433

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1478

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1489

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1516

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1638

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1518

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1395

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1640

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1529

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1409

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1459

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1490

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1385

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1381

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1510

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1410

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1595

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1707

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1678

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1493

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1656

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1513

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1441

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1550

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1564

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1592

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1485

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1507

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1733

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

3014

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2483

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4502

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2444

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2560

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3654

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2721

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2416

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2302

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2366

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2153

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2365

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

2150

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2302

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

2232

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2460

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2676

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2375

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2648

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2186

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2375

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2690

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2936

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2767

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2507

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2724

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

3173

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

3022

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2898

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2891

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2569

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2876

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

3164

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

3052

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2669

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

3185

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2983

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2910

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

3066

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2999

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

3021

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2982

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2726

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

3014

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2876

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2969

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

3077

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3363

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2937

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

3143

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

3065

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2977

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

3188

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

3067

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3383

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2962

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2937

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

3245

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

2057

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3275

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2938

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3376

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2924

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2864

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2918

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3338

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3385

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3544

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

4337

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3448

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

3215

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3380

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5474

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4623

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3808

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

4218

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3752

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3908

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3732

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4315

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3724

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3527

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5582

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4744

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9752

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4631

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4140

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

9240

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3600

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3681

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3567

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5769

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3272

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3413

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

5274

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

4036

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3829

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3508

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

4310