e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1169

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

975

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

983

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

890

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

848

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

886

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

866

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1042

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

947

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

894

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

899

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

821

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

891

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

888

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

929

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

977

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

950

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

839

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1065

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

965

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

867

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

869

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

935

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

831

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

819

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

930

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

840

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

968

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1134

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1053

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

946

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1081

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1012

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

919

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

992

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1024

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1034

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

977

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

973

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1111

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2439

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1836

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3783

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1870

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1907

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2725

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2238

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1916

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1781

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1828

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1630

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1803

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1701

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1833

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1740

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1910

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2190

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1916

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1982

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1696

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1880

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2065

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2424

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2295

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2009

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2264

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2662

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2513

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2344

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2369

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2086

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2380

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2682

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2530

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2209

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2713

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2520

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2456

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2552

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2541

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2540

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2514

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2298

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2546

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2415

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2520

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2633

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2897

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2466

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2652

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2636

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2474

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2737

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2615

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2911

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2500

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2515

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2768

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1591

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2826

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2457

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2853

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2471

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2395

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2434

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2787

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2765

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3084

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3789

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2986

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2739

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2833

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4949

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4084

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3330

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3755

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3297

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3343

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3241

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3824

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3225

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3043

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5056

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4239

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9299

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4086

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3622

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8693

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3167

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3170

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3076

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4912

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2728

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2915

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4795

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3568

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3402

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2959

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3776