e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1137

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

951

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

964

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

869

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

826

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

857

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

836

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1016

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

921

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

869

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

852

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

802

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

871

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

864

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

906

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

930

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

932

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

817

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1032

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

942

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

846

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

848

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

914

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

809

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

797

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

908

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

818

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

949

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1113

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1028

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

920

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1061

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

990

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

900

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

976

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1002

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1007

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

960

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

952

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1089

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2416

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1810

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3729

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1846

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1883

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2682

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2223

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1890

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1757

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1805

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1609

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1778

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1679

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1814

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1719

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1890

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2168

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1895

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1952

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1672

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1854

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2040

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2404

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2265

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1992

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2235

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2636

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2486

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2317

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2341

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2065

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2357

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2654

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2508

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2181

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2684

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2500

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2437

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2530

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2516

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2515

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2493

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2276

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2530

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2396

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2501

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2616

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2870

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2440

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2628

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2613

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2450

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2715

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2594

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2889

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2478

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2497

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2743

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1570

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2806

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2432

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2830

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2450

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2373

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2409

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2762

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2731

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3058

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3758

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2967

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2721

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2809

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4924

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4053

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3309

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3735

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3272

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3317

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3215

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3802

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3183

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3022

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5026

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4216

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9277

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4063

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3599

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8672

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3144

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3149

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3060

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4876

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2704

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2890

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4774

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3545

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3378

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2939

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3744