e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

711

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

663

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

656

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

601

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

541

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

552

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

549

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

634

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

637

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

574

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

556

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

538

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

597

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

579

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

623

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

634

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

634

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

547

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

669

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

610

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

578

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

587

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

610

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

518

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

527

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

632

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

536

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

671

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

830

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

755

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

649

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

715

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

651

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

639

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

699

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

738

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

735

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

699

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

682

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

805

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2028

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1531

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3137

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1567

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1589

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2307

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1884

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1601

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1484

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1519

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1344

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1476

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1388

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1546

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1455

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1590

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

1868

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1630

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1604

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1376

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1558

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1696

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2077

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

1981

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1691

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

1925

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2309

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2177

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2028

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2034

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

1774

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2023

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2394

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2232

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

1903

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2382

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2238

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2157

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2231

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2214

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2261

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2214

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

1959

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2243

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2123

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2243

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2319

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2600

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2144

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2281

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2323

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2168

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2405

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2297

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2630

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2222

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2214

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2450

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1310

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2514

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2146

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2526

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2166

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2081

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2127

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2451

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2351

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2772

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3461

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2696

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2458

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2503

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4622

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3790

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3015

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3433

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

2938

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3024

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

2908

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3513

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

2899

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2747

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4720

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3939

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9023

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3788

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3317

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8358

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

2831

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

2894

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

2837

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4541

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2496

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2658

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4567

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3314

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3139

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2707

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3506