e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1306

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1086

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1102

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1007

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

971

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

998

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

992

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1168

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1066

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1014

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1026

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

943

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1006

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1003

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1043

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1124

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1062

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

956

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1198

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1077

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

986

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

988

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1052

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

946

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

951

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1049

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

949

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1078

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1226

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1179

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1056

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1206

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1119

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1030

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1105

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1131

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1137

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1084

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1080

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1224

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2579

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1990

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3996

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2002

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2017

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2959

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2339

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2037

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1890

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1939

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1748

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1917

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1807

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1943

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1860

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2030

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2304

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2021

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2130

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1799

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1976

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2197

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2534

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2401

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2104

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2372

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2789

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2623

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2443

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2476

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2191

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2487

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2789

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2625

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2311

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2817

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2621

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2549

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2661

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2639

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2644

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2608

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2385

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2661

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2514

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2616

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2733

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3001

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2576

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2748

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2736

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2583

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2841

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2714

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3028

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2604

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2607

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2874

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1683

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2928

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2560

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2959

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2569

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2494

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2531

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2905

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2908

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3195

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3894

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3086

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2828

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2933

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5046

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4184

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3427

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3851

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3397

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3455

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3343

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3924

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3322

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3140

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5172

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4335

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9384

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4181

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3716

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8791

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3263

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3265

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3175

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5224

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2850

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3031

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4890

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3678

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3496

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3057

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3877