e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1434

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1188

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1222

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1117

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1094

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1109

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1125

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1272

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1175

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1154

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1139

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1057

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1122

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1122

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1180

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1258

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1177

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1057

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1321

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1199

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1091

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1093

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1160

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1055

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1062

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1186

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1080

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1200

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1361

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1326

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1171

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1322

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1222

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1133

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1218

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1234

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1245

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1178

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1186

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1373

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2719

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2177

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4196

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2126

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2191

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3117

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2463

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2155

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2001

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2045

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1864

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2059

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1903

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2041

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1986

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2167

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2405

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2131

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2288

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1907

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2094

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2336

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2647

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2511

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2198

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2467

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2920

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2765

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2578

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2590

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2306

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2625

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2897

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2743

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2408

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2914

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2729

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2663

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2793

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2747

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2758

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2715

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2478

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2788

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2624

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2716

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2833

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3104

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2679

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2869

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2830

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2712

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2942

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2828

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3130

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2706

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2699

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

3011

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1797

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3037

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2686

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3097

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2674

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2596

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2644

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3059

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3048

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3312

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

4027

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3203

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2946

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3067

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5159

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4335

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3567

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3969

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3504

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3567

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3451

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4045

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3443

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3256

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5303

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4478

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9496

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4323

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3868

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8943

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3368

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3396

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3277

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5433

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2970

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3154

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4997

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3807

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3603

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3188

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3995