e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1049

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

884

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

888

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

801

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

758

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

789

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

770

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

910

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

851

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

796

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

786

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

728

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

806

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

794

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

825

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

856

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

864

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

753

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

943

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

876

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

781

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

783

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

850

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

743

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

721

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

839

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

745

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

874

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1044

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

957

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

855

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

987

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

925

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

836

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

906

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

932

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

935

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

891

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

880

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1016

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2325

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1746

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3569

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1778

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1812

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2582

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2156

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1818

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1692

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1737

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1541

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1711

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1616

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1746

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1650

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1824

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2090

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1827

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1868

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1582

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1786

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1948

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2329

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2197

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1922

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2165

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2568

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2416

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2247

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2274

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2003

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2285

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2590

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2440

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2121

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2619

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2434

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2370

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2456

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2451

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2451

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2427

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2212

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2462

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2332

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2436

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2549

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2803

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2372

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2564

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2545

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2387

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2645

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2524

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2822

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2414

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2431

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2678

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1500

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2741

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2367

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2764

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2386

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2300

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2348

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2694

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2648

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2990

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3695

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2902

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2657

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2742

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4854

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3986

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3240

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3669

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3212

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3250

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3150

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3737

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3123

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2958

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4949

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4151

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9215

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4004

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3529

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8606

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3078

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3087

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3003

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4798

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2641

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2831

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4720

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3486

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3313

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2885

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3694