e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1369

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1139

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1167

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1068

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1041

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1055

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1065

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1227

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1126

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1094

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1091

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1013

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1066

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1067

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1129

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1187

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1129

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1011

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1259

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1147

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1043

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1044

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1113

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1002

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1014

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1133

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1032

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1147

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1309

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1269

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1124

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1274

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1173

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1087

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1165

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1189

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1196

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1135

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1140

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1313

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2665

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2101

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4119

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2078

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2119

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3041

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2418

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2105

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1954

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2003

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1816

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2012

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1862

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1996

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1940

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2124

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2365

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2083

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2226

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1862

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2053

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2276

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2599

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2465

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2159

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2426

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2874

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2706

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2527

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2543

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2263

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2578

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2850

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2689

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2366

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2873

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2685

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2616

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2746

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2705

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2709

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2669

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2436

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2743

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2578

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2674

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2784

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3055

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2636

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2822

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2784

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2664

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2900

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2775

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3080

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2663

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2658

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2964

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1746

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2996

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2640

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3042

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2624

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2549

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2599

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3007

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2988

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3263

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3967

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3151

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2899

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3013

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5117

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4289

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3518

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3908

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3458

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3520

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3405

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3991

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3391

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3213

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5248

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4433

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9453

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4262

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3808

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8867

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3324

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3330

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3234

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5376

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2915

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3101

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4956

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3763

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3555

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3140

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3952