e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1535

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1271

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1316

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1213

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1183

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1210

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1215

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1352

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1261

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1229

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1226

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1147

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1213

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1224

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1271

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1358

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1258

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1138

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1410

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1295

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1179

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1181

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1245

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1142

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1139

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1283

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1165

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1313

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1447

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1418

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1268

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1410

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1296

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1214

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1316

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1321

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1338

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1257

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1258

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1486

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2803

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2272

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4283

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2220

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2301

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3232

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2536

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2229

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2073

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2127

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1948

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2141

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1976

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2111

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

2067

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2241

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2486

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2206

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2384

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1983

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2170

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2454

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2709

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2573

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2276

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2541

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2997

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2844

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2648

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2672

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2382

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2694

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2983

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2819

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2483

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2995

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2797

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2735

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2882

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2824

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2845

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2811

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2557

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2857

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2699

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2792

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2907

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3184

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2759

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2947

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2895

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2805

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

3017

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2902

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3207

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2781

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2769

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

3075

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1875

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3115

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2763

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3173

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2745

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2669

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2716

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3146

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3137

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3380

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

4145

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3276

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

3024

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3145

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5234

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4419

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3636

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

4049

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3578

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3653

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3533

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4128

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3521

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3328

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5385

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4562

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9572

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4408

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3946

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

9036

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3446

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3482

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3364

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5519

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3050

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3230

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

5081

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3872

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3666

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3274

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

4115