e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1392

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1158

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1188

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1083

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1059

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1074

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1091

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1242

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1142

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1116

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1109

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1029

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1083

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1091

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1148

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1211

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1147

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1028

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1280

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1165

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1062

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1061

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1131

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1021

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1032

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1154

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1051

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1170

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1327

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1286

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1141

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1292

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1193

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1106

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1183

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1208

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1213

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1148

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1159

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1334

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2688

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2125

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4145

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2096

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2146

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3071

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2437

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2122

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1973

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2019

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1835

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2030

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1879

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2014

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1957

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2143

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2382

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2102

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2250

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1883

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2069

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2298

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2618

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2484

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2174

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2445

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2890

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2719

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2550

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2561

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2280

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2598

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2869

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2709

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2382

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2889

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2699

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2636

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2766

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2721

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2726

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2685

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2455

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2762

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2597

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2690

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2803

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3075

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2655

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2842

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2802

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2682

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2918

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2799

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3100

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2682

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2676

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2984

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1766

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3013

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2661

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3062

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2645

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2566

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2617

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3030

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3009

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3286

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3987

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3173

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2921

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3032

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5134

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4308

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3541

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3927

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3481

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3539

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3426

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4011

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3414

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3231

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5272

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4449

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9470

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4281

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3826

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8889

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3343

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3351

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3255

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5397

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2934

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3120

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4972

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3782

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3571

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3158

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3972