e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

548

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

512

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

499

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

436

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

400

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

394

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

409

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

491

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

473

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

426

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

420

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

394

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

456

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

426

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

483

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

475

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

470

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

397

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

504

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

458

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

420

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

443

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

446

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

371

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

373

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

468

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

386

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

526

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

690

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

586

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

515

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

575

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

516

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

503

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

558

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

582

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

588

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

559

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

546

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

652

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

1863

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1381

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

2894

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1428

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1425

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2133

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1734

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1434

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1337

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1377

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1187

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1318

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1244

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1402

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1317

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1431

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

1733

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1500

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1431

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1219

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1414

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1511

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

1903

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

1833

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1551

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

1771

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2150

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2036

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

1878

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

1865

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

1641

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

1880

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2268

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2073

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

1776

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2236

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2099

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2019

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2087

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2087

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2115

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2077

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

1809

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2099

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

1988

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2111

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2187

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2458

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

1977

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2130

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2160

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2021

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2229

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2149

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2499

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2087

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2089

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2277

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1185

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2371

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

1997

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2396

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2001

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

1948

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

1987

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2299

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2187

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2642

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3328

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2567

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2335

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2366

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4485

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3659

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

2853

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3284

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

2776

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

2881

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

2787

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3384

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

2749

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2623

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4584

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3789

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

8863

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3650

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3171

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8221

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

2684

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

2767

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

2720

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4398

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2375

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2533

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4435

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3166

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3011

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2583

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3377