e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1362

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1133

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1156

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1061

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1031

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1045

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1051

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1216

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1113

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1061

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1083

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

995

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1055

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1059

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1096

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1178

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1118

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1002

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1250

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1133

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1036

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1036

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1105

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

994

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1001

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1103

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

998

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1133

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1279

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1237

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1117

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1265

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1165

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1078

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1154

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1180

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1189

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1127

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1130

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1281

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2653

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2062

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4095

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2064

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2082

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3034

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2386

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2091

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1944

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1993

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1803

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1978

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1855

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1985

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1923

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2090

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2356

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2072

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2206

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1850

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2024

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2261

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2587

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2455

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2146

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2418

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2860

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2677

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2497

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2525

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2252

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2549

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2842

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2677

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2359

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2865

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2676

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2603

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2715

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2697

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2699

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2659

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2428

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2719

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2570

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2663

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2775

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3043

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2626

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2795

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2779

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2635

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2892

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2762

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3071

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2654

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2652

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2931

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1735

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2985

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2611

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3011

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2616

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2541

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2586

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2971

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2974

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3251

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3951

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3141

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2886

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2994

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5104

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4253

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3482

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3900

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3450

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3511

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3394

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3977

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3378

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3204

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5234

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4400

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9445

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4248

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3777

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8855

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3315

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3318

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3223

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5344

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2902

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3088

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4944

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3734

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3544

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3123

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3939