e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1220

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1019

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1027

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

938

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

895

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

927

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

916

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1095

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

991

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

940

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

945

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

871

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

932

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

930

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

978

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1039

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

997

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

891

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1121

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1011

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

915

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

914

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

982

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

877

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

864

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

975

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

886

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1009

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1169

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1104

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

984

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1126

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1053

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

960

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1028

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1065

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1073

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1019

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1018

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1157

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2492

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1897

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3853

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1917

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1951

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2821

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2279

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1966

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1830

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1877

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1680

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1847

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1744

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1877

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1787

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1954

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2238

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1957

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2032

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1734

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1917

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2117

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2477

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2337

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2047

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2302

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2706

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2553

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2385

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2415

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2128

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2421

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2725

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2566

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2252

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2755

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2562

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2495

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2593

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2578

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2585

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2552

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2334

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2589

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2451

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2557

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2675

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2936

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2510

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2694

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2677

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2515

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2779

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2654

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2953

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2544

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2555

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2808

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1631

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2865

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2496

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2900

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2507

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2436

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2469

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2829

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2822

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3122

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3829

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3022

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2771

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2871

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4984

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4123

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3368

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3792

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3340

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3381

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3277

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3856

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3262

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3082

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5101

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4280

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9333

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4126

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3665

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8733

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3205

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3211

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3119

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5037

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2776

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2957

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4835

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3613

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3441

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2997

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3817