e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1658

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1373

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1429

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1322

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1283

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1318

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1331

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1493

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1362

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1325

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1341

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1258

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1318

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1347

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1380

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1487

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1378

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1263

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1517

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1402

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1285

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1289

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1363

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1252

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1246

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1389

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1270

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1434

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1554

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1527

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1372

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1514

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1395

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1318

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1417

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1433

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1457

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1365

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1344

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1597

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2894

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2367

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4384

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2319

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2422

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

3466

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2614

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2308

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2144

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2210

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2036

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2235

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

2048

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2193

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

2135

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2315

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2570

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2285

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2481

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2062

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2246

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2559

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2785

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2642

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2356

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2612

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

3070

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2922

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2745

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2745

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2467

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2769

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

3059

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2893

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2565

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

3076

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2880

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2812

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2957

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2896

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2924

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2883

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2624

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2930

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2777

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2866

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2982

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3259

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2837

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

3017

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2968

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2877

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

3090

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2976

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3276

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2855

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2839

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

3149

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1957

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3196

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2842

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3251

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2820

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2752

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2805

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3233

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3241

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3452

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

4228

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3350

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

3113

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3273

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5340

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4520

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3709

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

4130

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3656

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3737

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3605

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4218

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3598

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3413

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5472

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4644

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9647

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4498

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4030

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

9124

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3514

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3571

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3446

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5631

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3140

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3305

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

5165

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3948

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3740

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3367

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

4196