e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

904

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

751

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

762

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

689

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

649

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

671

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

650

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

742

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

732

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

676

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

679

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

621

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

693

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

684

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

713

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

729

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

745

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

638

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

791

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

772

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

678

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

678

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

734

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

621

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

613

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

730

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

634

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

764

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

923

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

852

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

750

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

890

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

819

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

731

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

803

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

829

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

826

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

790

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

774

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

908

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2159

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1626

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3323

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1661

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1687

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2443

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2049

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1697

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1577

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1633

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1439

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1586

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1502

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1641

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1543

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1707

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

1970

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1722

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1732

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1467

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1662

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1823

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2205

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2078

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1819

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2041

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2431

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2297

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2132

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2159

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

1897

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2155

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2491

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2337

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2000

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2495

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2334

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2262

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2339

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2337

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2351

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2314

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2076

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2348

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2231

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2331

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2427

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2686

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2243

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2429

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2420

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2269

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2509

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2398

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2722

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2307

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2311

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2554

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1399

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2618

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2249

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2629

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2271

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2176

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2230

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2561

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2498

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2868

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3568

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2792

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2557

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2604

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4731

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3882

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3127

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3548

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3095

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3128

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3037

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3625

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3000

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2842

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4817

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4052

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9109

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3888

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3409

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8463

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

2935

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

2983

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

2922

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4698

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2564

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2735

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4636

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3391

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3225

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2793

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3588