e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

933

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

777

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

785

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

712

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

674

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

695

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

672

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

769

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

758

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

712

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

703

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

643

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

720

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

707

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

738

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

760

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

768

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

660

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

825

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

795

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

702

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

702

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

763

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

650

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

636

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

751

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

668

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

796

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

952

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

883

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

782

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

912

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

848

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

760

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

827

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

860

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

854

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

818

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

804

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

932

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2197

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1657

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3382

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1696

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1725

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2474

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2076

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1728

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1604

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1663

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1461

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1613

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1531

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1667

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1571

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1739

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2001

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1747

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1760

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1495

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1690

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1852

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2234

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2104

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1845

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2072

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2467

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2340

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2160

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2185

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

1920

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2183

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2516

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2362

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2028

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2521

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2359

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2285

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2368

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2363

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2375

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2343

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2114

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2373

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2253

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2354

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2455

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2713

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2282

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2464

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2453

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2298

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2546

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2428

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2748

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2333

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2339

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2589

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1424

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2647

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2272

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2655

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2297

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2214

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2260

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2596

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2533

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2902

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3602

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2825

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2581

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2636

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4757

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3910

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3154

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3574

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3124

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3158

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3068

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3651

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3028

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2872

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4849

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4078

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9136

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3916

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3442

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8507

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

2980

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3012

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

2942

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4723

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2580

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2762

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4656

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3415

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3244

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2823

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3619