e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1333

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1104

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1121

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1027

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

995

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1017

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1015

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1184

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1082

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1032

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1045

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

959

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1022

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1020

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1059

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1144

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1080

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

975

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1216

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1093

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1003

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1004

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1069

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

962

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

968

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1067

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

964

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1094

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1244

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1198

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1077

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1226

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1138

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1047

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1123

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1148

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1158

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1102

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1101

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1243

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2605

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2019

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4040

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2024

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2039

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2978

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2354

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2054

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1907

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1957

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1769

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1939

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1825

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1959

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1879

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2051

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2323

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2040

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2157

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1821

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1990

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2222

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2556

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2421

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2119

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2384

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2811

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2641

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2457

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2494

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2210

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2508

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2803

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2645

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2330

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2836

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2640

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2564

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2676

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2661

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2659

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2623

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2398

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2676

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2530

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2631

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2748

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3016

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2591

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2763

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2751

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2600

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2856

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2729

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3042

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2623

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2623

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2894

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1700

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2946

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2575

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2973

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2583

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2507

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2556

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2925

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2933

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3214

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3913

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3109

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2845

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2957

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5068

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4205

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3442

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3868

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3415

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3474

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3361

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3945

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3341

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3163

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5192

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4354

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9404

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4203

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3738

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8811

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3284

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3284

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3190

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5274

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2868

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3055

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4907

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3697

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3513

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3075

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3901