e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

2089

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1805

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1856

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1786

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1685

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1724

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1784

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1872

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1752

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1720

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1693

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1650

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1729

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1791

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1756

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1930

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1731

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1664

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1891

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1782

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1642

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1722

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1757

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1616

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1636

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1786

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

1642

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

1830

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

1928

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

1941

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

1713

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

1883

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

1725

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

1653

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

1823

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

1777

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

1804

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

1711

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

1724

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

1973

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

3249

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

2715

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

4734

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

2705

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

2788

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

4021

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2899

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

2609

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2496

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2551

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

2340

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

2565

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

2326

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

2454

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

2403

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

2630

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

2870

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

2541

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

2919

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2362

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

2551

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

2914

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

3112

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2938

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

2684

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

2891

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

3343

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

3199

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

3119

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

3057

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

2760

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

3047

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

3350

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

3229

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

2840

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

3357

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

3150

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

3090

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

3236

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

3198

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

3201

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

3163

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2883

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

3187

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

3046

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

3138

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

3231

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

3546

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

3117

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

3319

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

3221

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

3162

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

3365

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

3262

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

3563

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

3138

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

3103

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

3407

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

2241

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

3439

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

3112

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

3571

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

3090

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

3031

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

3081

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

3499

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

3600

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

3705

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

4498

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

3606

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

3375

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

3544

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

5635

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

4823

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3970

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

4378

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

3918

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

4103

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

3887

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4468

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

3910

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

3691

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

5787

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4913

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9919

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4801

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

4309

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

9429

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

3757

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

3859

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

3731

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

5958

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3443

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

3604

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

5462

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

4215

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3986

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

3665

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

4472