e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

772

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

711

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

715

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

649

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

603

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

614

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

599

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

696

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

684

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

626

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

619

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

584

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

651

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

628

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

672

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

686

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

685

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

595

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

728

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

699

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

637

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

635

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

665

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

570

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

573

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

684

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

585

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

723

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

878

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

817

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

704

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

770

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

756

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

688

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

749

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

786

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

780

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

742

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

729

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

855

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

2094

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1584

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3234

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1618

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1646

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2376

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1939

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1653

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1536

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1574

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1392

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1533

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1446

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1592

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1505

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1660

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

1927

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1686

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1670

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1423

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1620

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1763

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2140

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

2036

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1754

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

1980

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2373

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2234

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

2082

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

2097

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

1820

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

2103

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2442

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2290

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

1954

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2437

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2291

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2210

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2287

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2273

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2307

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2276

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

2022

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2300

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2168

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2290

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2377

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2649

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2200

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2379

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2374

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2216

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2464

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2358

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2678

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2267

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2267

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2508

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1359

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2579

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2207

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2584

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2215

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2135

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2183

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2518

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2430

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2823

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3522

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2747

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2508

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2558

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4683

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3838

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

3073

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3490

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

2994

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

3078

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

2991

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3574

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

2953

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2802

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4770

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3995

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

9072

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3841

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3369

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8408

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

2889

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

2943

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

2890

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4589

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2531

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2702

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4606

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3362

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3184

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2747

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3554