e-ÖĞRENME

e-ÖĞRENME / Güncel KonularOlgu örneği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

656

Olgu örneği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

608

Olgu örneği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

606

Olgu örneği-4

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

557

Olgu örneği-5

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

500

Olgu örneği-6

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

492

Larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

506

Sinir monitörizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

589

Tirodektomi sonrası izlem

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

589

Paratiroid diseksiyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

526

İnferior larengeal sinir ile arter ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

516

Larengeal sinirlerin lokalizasyonu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

495

Larengeal sinirlerin dallanması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

552

Zuckerkandl Tuberkulu

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

527

Superior larengeal sinir ile arterin ilişkisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

581

Boyun kompartmanları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

580

Diseksiyonlaın sınıflandırması

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

589

Boyun diseksiyonunda insizyonlar

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

498

Lateral diseksşyon tekniği-1

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

609

Lateral diseksşyon tekniği-2

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

557

Lateral diseksşyon tekniği-3

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

524

Sağ lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

541

Sol lateral diseksiyon

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

559

Non-rekürren sinir

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

470

Larenks kasları

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

471

Larenks anatomisi

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

583

Larengeal sinirler

Yeşim Erbil, Nihat Aksakal, Beyza Özçınar

486

Tiroid anatomi animasyon

Yeşim Erbil

630

Berry Ligamanı

Yeşim Erbil

790

Endokrin cerrahisinde anatomik yapılar

Yeşim Erbil

707

Tiroidektomi komplikasyonları-2

Yeşim Erbil

606

Tiroidektomi komplikasyonları-1

Yeşim Erbil

671

Tiroidektomide zorluklar-2

Yeşim Erbil

613

Tiroidektomide zorluklar-1

Yeşim Erbil

599

Aksesuar sinir

Yeşim Erbil

656

Sinirin konumları

Yeşim Erbil

689

Paratiroid anatomisi

Yeşim Erbil

691

larengeal sinir anatomisi

Yeşim Erbil

658

Boyun arterleri

Yeşim Erbil

641

Tiroidektomi tekniği

Yeşim Erbil

760

Santral boyun diseksiyonu

Doç. Dr. Özer Makay

1969

Tiroid nodüllerinde RAI tedavisi

Prof. Dr. Seher Ünal

1480

Tiroid nodüllerinde izlem

Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm

3023

Tiroid nodüllerine klinik yaklaşım

Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu

1528

Tiroid nodüllerinde İİAB

Prof. Dr. Pınar Fırat

1526

Tiroid nodüllerinde görüntüleme

Prof. Dr. Mehtap Tunacı

2238

MNG'da cerrahi tedavi seçenekleri

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1837

MNG'da cerrahi tedavi endikasyonları

Prof. Dr. Zafer Cantürk

1549

Sol adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1433

Sağ adrenalektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1473

Minimal invazif paratiroidektomi

Prof. Dr. Umut Barbaros

1299

Lateral boyun diseksiyonu

Prof. Dr. Yusuf Bükey

1422

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Tükçapar

1336

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Halil Coşkun

1501

Gastrik ByPass

Doç. Dr. Umut Barbaros

1410

Stapler Hattı Komplikasyonları

Doç. Dr. Koray Tekin

1532

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Coşkun

1825

Sleeve Gastrektomi

Doç. Dr. Halil Alış

1593

Mini Gastrik ByPass

Prof. Dr. Mahir Özmen

1543

Gastrik Band Komplikasyonu

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1333

Sleeve gastrektomi komplikasyonları

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

1513

Sleeve Gastrektomi

Prof. Dr. Mahir Özmen

1638

Nodüllerin değerlendirilmesinde kullanılan terminoloji

Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan

2018

Ultrasonografide malignite kriterleri

Prof. Dr. Faruk Alagöl Prof. Dr. Yeşim Erbil

1926

İkincil girişimler

Prof. Dr. Yeşim Erbil

1641

Paratiroid Cerrahisi

Prof. Dr. Ferit TANERİ

1870

ATA Kılavuzuna Göre Tiroid Ultrasonografisi

Faruk Alagöl, Yeşim Erbil

2252

Ultrasonografinin Çalışma Prensipleri

Murat Faik Erdoğan

2129

Tiroid Sintigrafisi

Yeşim Erbil, Faruk Alagöl

1974

Klinisyenler İçin Ultrasonografi

Murat Faik Erdoğan

1978

SPSS'de Verilerin Yeniden Kodlanması

Yeşim Erbil

1728

Tiroid Hormonları

Yeşim ERBİL, Faruk ALAGÖL

1972

Öykü ve Fizik Muayene

Faruk ALAGÖL, Yeşim ERBİL

2352

SPSS Dosyasına Veri Girişi

Yeşim ERBİL

2182

Hakem - Yazar - Editör İlişkisi

Yeşim Erbil

1862

Tiroidektomi Sonrası İzlem

Murat Erdoğan

2326

Paratiroid Hiperplazisinin Tanısı ve D Vitaminin Önemi

Refik Tanakol

2185

Subklinik Cushing Tanımı Doğru Mu ?

Fahrettin Keleştemur

2106

Asemptomatik ve Normokalsemik HPT

Refik Tanakol

2177

Graves Hastalığı

Yeşim Erbil

2176

Hiperkortisizm (Cushing Sendromu)

Yeşim Erbil

2210

Primer Hiperaldosteronizm

Yeşim Erbil

2168

Subklinik Cushing Sendromu

Yeşim Erbil

1902

Subklinik Hipo ve Hipertiroidi

Taylan Kabalak

2185

Hangi Hastalarda Hiperaldosteronizm Aranmalı ?

Sadi Gündoğdu

2078

Tiroid Nodüllerinin İzleminde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2200

Tiroid Nodüllerinin Değerlendirilmesinde Endokrinolog Görüşü

Murat Erdoğan

2274

Hiperkalsemi Tedavisi

Refik Tanakol

2551

Intraoperatif Hızlı PTH

Bahadır Güllüoğlu

2084

Tiroid Nodüllerinin USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2240

Radyoloji Kılavuzuna Göre Hangi Nodüllere İİAB

Artür Salmaslıoğlu

2269

Servikal Lenf Ganglionlarının USG İle Değerlendirilmesi

Artür Salmaslıoğlu

2122

2009 ATA Kılavuzunda Neler Değişti ?

Faruk Alagöl

2335

HPT Tanısında Cerrahlara Kolaylıklar

Refik Tanakol

2238

Hürtle Hücreleri

Pınar Fırat

2587

Sitolojik İnceleme İçin Uygun İİAB

Pınar Fırat

2174

PHPT'de Cerrahi Endikasyonlar

Yeşim Erbil

2174

Cushing Hastalarının Ameliyat Öncesi Hazırlığı

Ferihan Aral

2386

Betesta Sınıflaması

Pınar Fırat

1268

Primer Hiperparatiroidide Tanı ve Cerrahi Endikasyonlar

Mehmet Uludağ

2457

Hekim ve Hasta İletişimi

Ahmet Dinççağ

2100

Etkili Sunum Teknikleri

Yeşim Erbil

2486

Sürekli Bilimsel Etkinlik

İskender Sayek

2112

Aktarım Çalışmaları

İskender Sayek

2033

Randomize Kontrollü Çalışmaların Değerlendirilmesi

Zafer Cantürk

2086

Literatür Nasıl Aranır

Erhan Ayşan

2393

Deneysel Araştırmaların Planlanması

Mahir Özmen

2286

Foliku?ler Tiroid Kanseri

Bahadır Gu?llu?og?lu

2728

Medüller Tiroid Kanseri : ATA Kılavuzu Önerileri

Atakan Sezer

3410

Medüller Tiroid Kanserinde Tedavi

Atakan Sezer

2650

Metastazlara Yaklaşım

Atakan Sezer

2416

Medüller Tiroid Kanserinde İzlem

Atakan Sezer

2445

Endokrin Cerrahide Boyun ve Toraks BT Yorumlaması

Artür Salmaslıoğlu

4570

Servikal, Toraks ve Batın Tomografisi, Kesitsel Anatomisi

Artür Salmaslıoğlu

3743

Tanısal Test Makaleleri Nasıl Değerlendirilir?

Fatih Ağalar

2956

Endokrinolojide Diagnostik Testler - Web Kullanımı

Ferda Köksoy

3379

Çok Merkezli Çalışma: Avantaj, Dezavantaj ve Organizasyonu

İskender Sayek

2885

Makale Diseksiyonu

Gürsel Remzi Soybir

2971

Bir Cerrahi Girişimi İnceleyen Prospektif Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Nuh Zafer Cantürk

2866

Excel Dosyasında Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3471

Korelasyon Grafiği Oluşturma

Yeşim Erbil

2843

Word Dosyasında Tablo Oluşturmak

Yeşim Erbil

2707

Excel Dosyasında Pasta Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

4679

SPSS'de Bar Grafik Oluşturma

Yeşim Erbil

3882

Video Montajı Nasıl Yapılır

Yeşim Erbil

8959

SPSS: Korelasyon ve Ki Kare Testleri

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3731

SPSS: Grupların Karşılaştırılması

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

3261

SPSS Kullanımı

Gamze Çıtlak, Yeşim Erbil

8306

Tanısal Testlerle ilgili Makale Nasıl Hazırlanır

Yeşim Erbil

2782

Tanı Duyarlılık Testleri

Yeşim Erbil

2855

Endokrin Cerrahide Hemostatik Cihazlar

Yeşim Erbil

2798

ATA kılavuzu: Tiroid Kanserlerine Yaklaşım

www.endokrin.com

4495

Paratiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2456

Tiroid Cerrahisi Tarihçesi

İskender Sayek

2614

Araştırma ve Yayın Etiği

İskender Sayek

4528

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM)

Yeşim Erbil

3263

Retrosternal Guatr

Y.Erbil, S.Sarı, F.Ersöz

3090

Gama Probe ile Lokal Nükslerin Çıkarılması

Yeşim Erbil

2662

Klinik Nütrisyon Eğitimi

Bülent Saka

3460